Algemene voorwaarden

Art. I Algemeen

1. Wanneer deze voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en

overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of diensten door

de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen

partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke

schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken. Een verwijzing

door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden

wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

- product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en

inspectie;

- schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend

document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere

door de partijen overeengekomen technische wijze;

- de opdrachtnemer: degene die in zijn aanbieding en/of

opdrachtbevestiging naar deze voorwaarden verwijst;

- de opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding en/of

opdrachtbevestiging is gericht;

In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder:

- dienst: de aanneming van werk.

Art. II Aanbieding

1. Elke door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding is vrijblijvend.

2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst

door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en tijdens

normale werkuren.

Art. III Overeenkomst

1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze

tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de

opdrachtnemer of op de dag van verzending van de schriftelijke

opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.

2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer

in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever

tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of

de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt

geleverd en/of aangebracht dan wel boven de in het contract of de

opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt

gepresteerd.

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van

de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer slechts voor zover zij

door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Art. IV Prijs

1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief

omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende

overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens

Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor

zover in deze voorwaarden anders is bepaald. Onder “fabriek” wordt

verstaan het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.

2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst

één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan -

ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden -

is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs

dienovereenkomstig te verhogen.

3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer

begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening

te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem

bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van

dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.

4. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen,

niet afzonderlijk in rekening gebracht.

Indien de opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe

tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen

e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

5. De verpakking is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in

rekening gebracht. Verpakking wordt niet teruggenomen.

6. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever

ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen,

gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en

worden afzonderlijk in rekening gebracht. Door de opdrachtnemer

daarvoor betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste

van de opdrachtgever.

7. Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren/

installeren, is de prijs berekend inclusief montage/installatie en

bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding

genoemde plaats en inclusief alle kosten, uitgezonderd kosten die

volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die

in art. VII zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer

zullen worden doorberekend.

Art. V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen,

modellen, gereedschappen e.d.; intellectuele

eigendom

1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven

e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze

uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract

of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.

2. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de

door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen,

programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.

blijven zijn eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn

gebracht. De intellectuele eigendom op de informatie, die in een

en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en

constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden

aan de opdrachtnemer, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn

gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie,

behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met

schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd,

aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

Art. VI Levertijd

1. De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:

a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

b. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de

uitvoering van de opdracht noodzakelijke documenten, gegevens,

vergunningen e.d.;

c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de

werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;

d. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van het bedrag

dat volgens de overeenkomst vóór de aanvang van de werkzaamheden

bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

voor de technologische industrie

gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010.

uitgegeven door de Vereniging FME-CWM,

Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer

© Vereniging FME-CWM / FME Advocaten

Indien een leveringsdatum respectievelijk -week is overeengekomen,

wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum

van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum

respectievelijk het einde van de leveringsweek.

2. De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst

geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de

uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen.

Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat door

wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de

uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden

geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd

wanneer het, indien keuring in het bedrijf van opdrachtnemer is

overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer

het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever

daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de verplichting

van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuele montage-/

installatieverplichtingen.

4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden voor verlenging van

de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de

vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat door het

niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst

voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met

betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

5. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op

gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze

overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van

de opdrachtnemer meer dan 16 weken zal bedragen. De opdrachtgever

kan bij laatstbedoelde overschrijding of mededeling de overeenkomst

door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer ontbinden en

heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van het voor

het product reeds betaalde gedeelte van de prijs en op vergoeding

van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15

procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs.

Tenzij de opdrachtgever gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht

tot ontbinding, geeft overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak

ook - de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging

verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de

overeenkomst.

Art. VII Montage/installatie

1. Indien door partijen is overeengekomen dat de opdrachtnemer de

montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, is de

opdrachtgever jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de

juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/

of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te

monteren/installeren product en/of de juiste werking van het product

in gemonteerde/geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor

zover die uitvoering door of in opdracht van de opdrachtnemer wordt

verricht volgens door of in opdracht van laatstgenoemde vervaardigde

of verstrekte tekeningen en/of gegevens.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever, indien

door partijen is overeengekomen dat de opdrachtnemer de montage/

installatie van het te leveren product zal verzorgen, er in ieder geval

voor eigen rekening en risico voor dat:

a. de medewerkers van de opdrachtnemer, zodra zij op de plaats

van montage/installatie zijn aangekomen, hun werkzaamheden

kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale

werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit

noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig

aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;

b. geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen,

de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor de

medewerkers van de opdrachtnemer aanwezig zijn;

c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor

het benodigde transport;

d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en

montage/installatie;

e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap

en andere zaken aanwezig zijn;

f. de nodige en gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, hulpen

bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en

ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht,

verwarming, verlichting e.d. daaronder begrepen) en de voor het

bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig

en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de

opdrachtnemer staan;

g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn

genomen en worden gehandhaafd en dat alle maatregelen zijn

genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de

montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te

voldoen;

h. bij aanvang van en tijdens de montage/installatie de toegezonden

producten op de juiste plaats aanwezig zijn.

3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde

voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de

opdrachtgever.

4. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel VI van

overeenkomstige toepassing.

Art. VIII Keuring en overnametests

1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen

na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 respectievelijk - indien

montage/installatie is overeengekomen - binnen uiterlijk 14 dagen

na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en

gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt

het product geacht te zijn geaccepteerd.

2. Indien overnametests zijn overeengekomen zal de opdrachtgever na

de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 of, indien montage/installatie

is overeengekomen, na de montage/installatie de opdrachtnemer

in de gelegenheid stellen de nodige voorbereidende tests uit te

voeren en die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die

de opdrachtnemer nodig acht. De overnametests zullen onverwijld na

het verzoek van de opdrachtnemer daartoe in aanwezigheid van de

opdrachtgever worden uitgevoerd. Indien de overnametests zonder

gespecificeerde en gegronde klacht zijn uitgevoerd, alsmede indien de

opdrachtgever niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet wordt

het product geacht te zijn geaccepteerd.

3. De opdrachtgever stelt voor de overnametests en daarmee verband

houdende tests de benodigde faciliteiten, waaronder die als bedoeld

in art. VII lid 2 sub f., en representatieve monsters van eventuele te

be- of verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op

de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer, opdat de door

partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het product zo veel

mogelijk kunnen worden nagebootst. Indien de opdrachtgever hieraan

niet voldoet is lid 2 laatste zin van toepassing.

4. In geval van geringe tekortkomingen, met name die welke het voorziene

gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product

ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd.

De opdrachtnemer zal de tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk

verhelpen.

5. Onverminderd de garantieverplichtingen van de opdrachtnemer zal

de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de

opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie van de

opdrachtnemer uitsluiten.

Art. IX Risico- en eigendomsovergang

1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid

3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte

schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behalve voor

zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de

bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer is te

wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft

met de afname van het product is de opdrachtnemer gerechtigd de

daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te

brengen.

2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 gestelde,

gaat de eigendom van het product eerst op de opdrachtgever over

wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voor

leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente

en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.

3. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot

ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal

aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de

opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen

eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van

het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde

demontage.

Art. X Betaling

1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de

overeengekomen prijs geschieden in 2 termijnen:

1/3 (éénderde) uiterlijk binnen 7 dagen na de totstandkoming van de

overeenkomst;

2/3 (tweederde) uiterlijk binnen 14 dagen na levering volgens art. VI lid 3.

2. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in

rekening is gebracht.

3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te

geschieden op de door de opdrachtnemer te bepalen wijze.

4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen

betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft

de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem

vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage

van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente,

zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en

tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en

buitengerechtelijke kosten.

Art. XI Garantie

1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer

in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product

(niet zijnde een dienst) als voor de kwaliteit van het daarvoor

gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring

respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken aan het

geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen

6 maanden na de levering volgens artikel VI lid 3 zijn opgetreden

uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de

door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel als gevolg

van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.

2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring

respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken die hun

oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/

installatie door de opdrachtnemer. Indien montage/installatie van het

product door de opdrachtnemer plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde

garantietermijn van 6 maanden in op de dag dat de montage/installatie

door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat

geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na

levering volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken.

3. Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen

door de opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of

vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf

van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter

vervanging, een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer.

Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de

vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten

en reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en

montage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Voor

gerepareerde respectievelijk vervangende onderdelen geldt een

nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke

garantie vervalt zodra 12 maanden na de levering van het product

volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken of, bij toepasselijkheid van lid 2,

zodra 18 maanden na laatstgenoemde levering zijn verstreken.

4. Voor de door de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde

reparatie-, revisie- en onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke

diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie

gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen

werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze

garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in

geval van ondeugdelijkheid de desbetreffende werkzaamheden, voor

zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid

3 is van overeenkomstige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe

garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie

vervalt zodra 12 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn

verstreken.

5. Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en

soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven.

6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan

wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften

dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;

b. normale slijtage;

c. montage/installatie of reparatie door de opdrachtgever of door

derden;

d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of

kwaliteit van de toegepaste materialen;

e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen

respectievelijk zaken;

f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de

opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;

g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op

uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede

van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en

zaken;

h. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor

zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt

of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.

7. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet

aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer

gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende

overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot

geen van deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd -

gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke

goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere

werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan,

vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

8. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de

ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van

de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding

van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer voor die

gebreken vervalt. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige

reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

9. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen

onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/

producten eigendom van de opdrachtnemer.

10. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van

zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van

de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de

opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Artikel XII Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot

nakoming van de in artikel XI van deze voorwaarden omschreven

garantieverplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen een

redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit art. XI is

nagekomen, kan de opdrachtgever in een schriftelijke mededeling

een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door de

opdrachtnemer van deze verplichtingen. Indien de opdrachtnemer

niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de

opdrachtgever, voor rekening en risico van de opdrachtnemer, de

noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een

derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met

succes door de opdrachtgever of door een derde worden uitgevoerd,

is de opdrachtnemer door vergoeding van de door de opdrachtgever

gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor

het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten

hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen

prijs zullen bedragen.

2. Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden

uitgevoerd,

a) heeft de opdrachtgever recht op een korting op de voor het

geleverde product overeengekomen prijs in evenredigheid met de

waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze

korting ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product

overeengekomen prijs kan bedragen, of

b) kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is dat het de

opdrachtgever in belangrijke mate het voordeel van het contract

ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer

de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever heeft dan recht op

restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op een

vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum

van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen

prijs.

3. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de

bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer en

behoudens het bepaalde in art. VI lid 5 en in lid 1 en lid 2 van dit artikel

is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gebreken in het

geleverde product en in verband met de levering, zoals voor schade

door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, voor schade

als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade,

gevolgschade en indirecte schade en voor schade als gevolg van

enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van de)

opdrachtnemer, uitgesloten.

4. De opdrachtnemer is daarom ook niet aansprakelijk voor:

- schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden;

- beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de

opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten,

modellen, gereedschappen en andere zaken.

5. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage/installatie in opdracht te

hebben, wel bij de montage/installatie hulp en bijstand - van welke aard

ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.

6. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren

respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van

derden tot vergoeding van schade.

Art. XIII Overmacht

Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke

van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid - ook al

was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te

voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert,

alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar,

terrorisme, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden,

brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de

opdrachtnemer of diens leveranciers.

Art. XIV Opschorting en ontbinding

1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door

overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke

tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten

hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding

gehouden zal zijn.

Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het

einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering, indien mogelijk,

dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de

opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter

uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde,

in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen,

onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in

redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens

lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens

de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot

zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze

zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan

dan wel voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.

3. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet

in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen

jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van

faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele

of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is de

opdrachtnemer gerechtigd passende zekerheid terzake van alle (al dan

niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de opdrachtgever te

verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van

de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling

binnen een redelijke, door de opdrachtnemer gestelde termijn is de

opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk

te ontbinden. De opdrachtnemer heeft deze bevoegdheden naast

zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze

voorwaarden.

4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan

enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten

overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst

voortvloeit, is de opdrachtnemer evenzeer gerechtigd de uitvoering

van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te

ontbinden.

5. In geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4 is de opdrachtnemer

bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem

ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde

grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening

en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding

op grond van lid 3 of lid 4 is de vorige volzin van overeenkomstige

toepassing, met dien verstande dat de opdrachtnemer in plaats van

voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening

van de opdrachtgever. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 3

of lid 4 heeft de opdrachtnemer recht op volledige schadevergoeding,

maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Art. XV Geschillen

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst,

waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of

naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen

worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de wet

niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank

van het arrondissement van de opdrachtnemer bevoegd zijn.

Art. XVI Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk

van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het

Koninkrijk in Europa. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is

uitgesloten.